Menu

Sønderborg Boldklubs Vedtægter

Vedtægter

§1

Klubbens navn er Sønderborg Boldklub.

Klubben er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

§2

Klubbens formål er at fremme fodboldspillet indenfor lokalområdet (Sønderborg-området), samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, herunder socialt engagement.

§3

Alle, som ønsker at spille fodbold, kan blive medlem af klubben og optages som aktive medlemmer. Andre kan optages som passive medlemmer. Alle medlemmer skal efterleve klubbens vedtægter og den af generalforsamlingen vedtagne vision og målsætning for klubbens arbejde. Optagelse er afhængig af bestyrelsens godkendelse.

§4

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på klubbens generalforsamling. Kontingentet opkræves halv årligt i februar måned og august måned med angivelse af betalingsdato.

Manglende betaling af kontingent medfører, at der udsendes en rykker. Der tillægges et rykkergebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan - såfremt særlige omstændigheder taler derfor - fritage et medlem for betaling af kontingent, helt eller delvist. Fritagne medlemmer bevarer deres medlemsrettigheder.

§5

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben på mail via klubbens hjemmeside.

Udmelding finder sted senest 15/1 for forårs sæsonen og 30/6 for efterårs sæsonen. Aktive medlemmer kan ikke få tilbagebetalt opkrævet kontingent. Anmodning om ikke at blive opkrævet kontingent indenfor udmeldingsfristen fremsendes samtidig med udmeldelsen.

§6

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Endvidere kan mindst 50 medlemmer skriftligt begære en ekstraordinær generalforsamling. Der må i så fald medsendes motiveret dagsorden og ønske om mødetidspunkt og sted. Indkaldelse skal ske efter reglerne for ordinær generalforsamling.

§9

Indkaldelse til generalforsamling sker ved meddelelse på klubbens hjemmeside, senest en måned forud for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse kan også ske ved annoncering i lokale dag- og/eller ugeblade. Sådan annoncering skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Almindelig stemmeflerhed er afgørende for de sager, der behandles på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Se endvidere § 29 om opløsning af klubben.

§11

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle forslag skal motiveres.

§12

Der kræves minimum 1 måneds medlemskab af klubben for at have stemmeret på klubbens generalforsamling. Der kan afgives 1 stemme pr. medlem. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret på generalforsamlinger. Forældre til medlemmer under 16 år har adgang til klubbens generalforsamling og kan mod forevisning af gyldigt medlemsbevis (fodboldpas) stemme med 1 stemme pr barn (medlem) under 16 år.

§13

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Forelæggelse af foreløbigt budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

§14

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen som vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen, hvor op til 4 personer vælges i lige år og op til 3 personer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide supplerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen består af op til 9 personer og skal minimum bestå af 4 personer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter general-forsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er det formandens stemme der er afgørende. Udover bestyrelsen er der et antal medlemmer i underudvalg som løbende bliver tilpasset klubbens opgaver.

§15

Generalforsamlingen kan vælge andre nødvendige udvalg. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte sådanne udvalg, der til hver en tid er nødvendige for arbejdets udførelse.

§16

Bestyrelsen leder under ansvar over for generalforsamlingen klubbens daglige drift.

§17

Klubben hæfter alene med sin formue og intet medlem kan gøres personlig ansvarlig for klubbens gæld.

§18

Klubben tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner dog i forening med kassereren. Ved køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

§19

Formanden forbereder bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder og leder disse. Han drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol og at beslutningerne udføres.

§20

Udvalgsformændene har samme funktion i udvalgene, som formanden har i bestyrelsen, og sørger for fremsendelse af udvalgsreferater til formanden umiddelbart efter et mødes afholdelse.

§21

Næstformanden indtræder i formandens funktioner når formanden er forhindret i at give møde. Såfremt formanden fratræder varetager næstformanden formandens opgaver indtil bestyrelsen har valgt en ny formand.

Såfremt det ikke lykkes at få valgt en ny formand på den ekstraordinære generalforsamling bemyndiges næstformanden til at varetage formandens opgaver indtil næste ordinære generalforsamling.

§22

Kassereren udfører det fornødne regnskabsmæssige arbejde under revisionens kontrol.

§23

Sekretæren udfører bestyrelsens og forretningsudvalgets udadvendte skrivearbejde. Pågældende fører bestyrelsens og forretningsudvalgets protokol og søger i samarbejde med bestyrelsen om fornødne tilladelser ved myndigheder m.v.

§24

Bestyrelsens medlemmer samarbejder i øvrigt på en sådan måde, at arbejdet udføres og fordeles bedst muligt.

§25

Udvalgene træffer beslutninger i møder, der indkaldes efter behov. Behov er mindst én gang pr. kvartal. Udvalgene indsender motiverede forslag til årsbudget. Godkendte budgetter (delbudgetter) administreres i udvalgene.

Ønsker om ændringer i delbudgetterne skal forelægges bestyrelsen. Udvalgene kan udarbejde arbejdsbeskrivelser til lettelse af det daglige arbejde. Tvistigheder i udvalgene kan indbringes for bestyrelsen. Vedrører tvistigheden et påtænkt arbejde, standses dette til tvistigheden er afgjort af bestyrelsen.

§26

Klubbens medlemmer er forpligtet til at respektere klubbens vedtægter, og de beslutninger, der træffes af bestyrelsen eller udvalgene. Modarbejdes beslutningerne eller modarbejdes klubbens visioner og politikker, kan bestyrelsen med 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer idømme medlemmet karantæne eller slette vedkommende som medlem.

§27

Bestyrelsen træffer beslutninger om, hvem der har adgang til klubbens arrangementer uden betaling eller med modereret betaling.

§28

Klubben har ingen forpligtelser over for mulige ulykkestilfælde, hvad enten disse sker under træning eller i kamp mod fremmede klubber, - udover hvad den af klubben tegnede ulykkesforsikring udreder.

§29

Opløsning af klubben kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer møder op, og når 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på ny til generalforsamling med 14 dages varsel, men inden 30 dage. På denne generalforsamling kan beslutningen vedtages med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er almindelig stemmeflerhed tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

§30

Medlemmerne giver ved indmeldelse i klubben og forlængelse af medlemskab ved kontingentbetaling tilladelse til, at billeder taget af medlemmerne i sportslige sammenhænge kan bruges på klubbens hjemmeside og andre medier. Klubben vil dog altid respektere et medlems ønske om at fjerne uønskede billeder af det enkelte medlem.

§31

Ved samkørsel til arrangementer udenfor klubben's normale adresse kræves ingen speciel tilladelse til kørsel med børn som er medlemmer. Ved forældrenes accept af samkørsel og overdragelse af barnet er der samtidig givet tilladelse til samkørsel.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 24. oktober 1919, ændret den 15. juni 1992. Ændret ved ordinær generalforsamling den 1. november 1993, 7. november 1996, 6. november 1997, 25. november 1999, 25. november 2000, 28. november 2001, 28. november 2002, 30. november 2005, 29.november 2006, 24. Februar 2010 og 13.november 2017.

Luk